Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

bezzznieczulenia
4270 aafc
Reposted frommartynkowa martynkowa viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
9423 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
9566 5d7b 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
3255 d743
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
1185 815d
Reposted fromseriouslox seriouslox viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viabanshe banshe
bezzznieczulenia
4798 3cd2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viabanshe banshe
bezzznieczulenia
5891 118c
bezzznieczulenia
2198 648f 500
Reposted fromsubman subman viabiolchem biolchem
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Reposted frommeem meem viabanshe banshe
bezzznieczulenia
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viawishyouwerehere wishyouwerehere
bezzznieczulenia
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viawrazliwa wrazliwa
bezzznieczulenia

Kobiety chcą, aby to mężczyzna chciał i to pokazał.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
bezzznieczulenia
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl