Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

0262 6492
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Troszkę bliskości poproszę. Dodatkowej czułości za dopłatą więc proszę nie żałować. I koniecznie z dostawą do łóżka. Płacę zbliżeniowo
— Liski po nocach

March 07 2019

bezzznieczulenia
1730 c4d6 500
via Żurnalista.pl
Reposted fromnutt nutt viadancingwithaghost dancingwithaghost
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia

March 06 2019

bezzznieczulenia
6010 1d27 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
bezzznieczulenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl