Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

bezzznieczulenia
0376 ae51
bezzznieczulenia
9944 5e36 500
Reposted fromowca owca viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 06 2020

bezzznieczulenia

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viawishyouwerehere wishyouwerehere
bezzznieczulenia
1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk viawishyouwerehere wishyouwerehere
bezzznieczulenia
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak viahornypigeon hornypigeon
bezzznieczulenia
1391 0526 500
Ewa Jarocka
bezzznieczulenia
4449 c876 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasupposedtobe supposedtobe
bezzznieczulenia
7844 1516 500
Reposted frompunisher punisher viahornypigeon hornypigeon

October 12 2019

bezzznieczulenia

October 09 2019

bezzznieczulenia
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
bezzznieczulenia
3998 7516 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viabanshe banshe

August 10 2019

bezzznieczulenia
5537 40d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook

July 07 2019

bezzznieczulenia
2262 047b 500
Reposted fromswinkaszynka swinkaszynka viahornypigeon hornypigeon
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
bezzznieczulenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl